SDH Engineering - Privacy Statement

Download Privacy Statement

Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts opgeslagen, indien u een product en/of dienst afneemt van SDH Engineering of indien u hier expliciet toestemming voor hebt gegeven. Persoonsgegevens worden opgeslagen door:

Ondernemer: Sander Doorenbosch
Onderneming: SDH Engineering
Bezoekadres: Mr. J. Sandersonhof 7
Kortenhoef 1241CD
Nederland
E-mail: info@sdhengineering.nl
Telefoonnummer: +31(0)35-7118708
KvK-nummer: 64438279

SDH Engineering is verantwoordelijk voor de naleving van de AVG, het voeren van de administratie van klanten en de administratie voor analyse- en marketingdoeleinden. SDH Engineering is verantwoordelijke in de zin van de AVG. SDH Engineering is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking namens SDH Engineering, waaronder https://sdhengineering.nl.

SDH Engineering verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van klanten, de uitvoering van de overeenkomst, het incasseren van betalingen, de website en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

De door SDH Engineering opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van een product en/of dienst door SDH Engineering. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor SDH Engineering om de overeenkomst uit te voeren.

SDH Engineering gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt SDH Engineering altijd de passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website te waarborgen.

Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor u ondanks herhaaldelijk verzoek niet mogelijk uw gegevens te verwijderen, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Door SDH Engineering worden de volgende persoonsgegevens van u opgeslagen:

  1. voor de uitvoering van de overeenkomst: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, locatiegegevens, ordernummer en e-mailadres;
  2. voor het betalen en afhandelen van de facturen: uw naam, e-mailadres, ordernummer, adres, postcode en woonplaats;
  3. voor de aanvraag van een vrijblijvende offerte: uw naam, e-mailadres, adres, postcode, woonplaats en/of telefoonnummer;
  4. voor het behandelen van vragen en klachten: uw naam, e-mailadres en/of telefoonnummer;

Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor u te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) is mogelijk middels een ondubbelzinnige verklaring gericht aan info@sdhengineering.nl.

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd:

  1. in het geval van de uitvoering van de overeenkomst: 5 jaren na beƫindiging van de overeenkomst ten behoeve van mogelijk toekomstige overeenkomsten, tenzij u expliciet toestemming heeft gegeven de persoonsgegevens langer op te slaan of indien de gegevens langer bewaard moeten worden op grond van een wettelijke regeling of bepaling;
  2. in het geval van het betalen en afhandelen van de facturen: 7 jaren na het betalen van de betreffende factuur, ten behoeve van het voldoen aan de wettelijke verplichting van de belastingdienst;
  3. in het geval van de aanvraag van een vrijblijvende offerte: 6 maanden na het versturen van de vrijblijvende offerte;
  4. in het geval van het behandelen van vragen en klachten: na het tot tevredenheid oplossen van de klacht.

Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst kan SDH Engineering gebruik maken van een aantal externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in uw gegevens. In ieder geval zullen zij de gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor SDH Engineering, tenzij hiervoor expliciet om toestemming is gevraagd aan de betrokkene. Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn verwerkersovereenkomsten van toepassing.

Voor het verwerken van betalingen maak SDH Engineering gebruik van een boekhouder. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het verwerken van de betalingen worden verstrekt aan de boekhouder. Voor meer informatie over de door ons verwerkte persoonsgegevens kunt u altijd contact opnemen met info@sdhengineering.nl

Het staat SDH Engineering vrij een zwarte lijst aan te maken met betrekking tot persoonsgegevens van personen die het vertrouwen van SDH Engineering ernstig hebben beschaamd. De zwarte lijst wordt onbeperkt bewaard en is slechts inzichtelijk voor een zeer beperkte groep werknemers van SDH Engineering. De zwarte lijst wordt bewaard, tevens voor toekomstige aanbiedingen van SDH Engineering. In ieder geval worden opgenomen op de zwarte lijst personen die ondanks herhaaldelijk verzoek niet voldoen aan enige betaalverplichting van SDH Engineering.

Download Privacy Statement

SDH helpt u graag met advies, data-engineering, preplanning en het inrichten en uitwerken van uw projecten.
Meer informatie? Vraag het nu aan!